26/11/10

La seguretat alimentària als programes electorals

El proper 28 de novembre hi ha eleccions al Parlament de Catalunya i els partits polítics han explicitat, als seus programes electorals, les seves propostes per als propers quatre anys. He fet una petita recerca del que proposen, cadascun d’ells, per a la seguretat alimentària i intentaré treure algunes conclusions.

Convergència i Unió (CiU)
Pàgines: 160. Dues vegades surt “seguretat alimentària” i una “salut alimentària”.

Trobem la primera referència a l’apartat

1.2.4. PREVENCIÓ DE LA MALALTIA I PROMOCIÓ DE LA SALUT

177. Aprofitarem tota la potencialitat de la nova Llei de salut pública per tal d’optimitzar els recursos, millorar la prevenció i la seguretat alimentària.
178. Mantindrem una actuació continuada de diàleg i col·laboració amb les empreses per donar prioritat a la salut alimentària.
179. Promourem mesures concretes per a un etiquetatge complet i veraç dels productes.

I més endavant, en el següent apartat, planteja actuacions per a un problema derivat de les reaccions adverses als aliments:

1.2.5. RESPOSTA A NOVES NECESSITATS

Celiaquia i altres intoleràncies alimentàries:

184. Treballarem per aconseguir un etiquetatge adequat dels productes sense gluten que en faciliti el consum per part de celíacs o persones que pateixen altres intoleràncies alimentàries.
185. Farem un estudi de prevalença de la malaltia celíaca que permeti determinar la màxima informació al voltant de la malaltia, les malalties associades, la necessitat de consum de recursos sanitaris, l’estudi dietètic i la valoració de la qualitat de vida.
186. Publicarem una llista actualitzada d’aliments aptes per als malalts celíacs.
187. Concedirem ajuts a les famílies amb malalts celíacs o amb d’altres intoleràncies alimentàries reconegudes, per fer front a la diferència de preus dels productes especials com els sense gluten.

Hem d’anar fins a l’apartat d’agricultura i ramaderia per trobar la segona referència a la seguretat alimentària entre altres propostes que hi estan relacionades

2.2.4. AGRICULTURA I RAMADERIA

560. Crearem una legislació adequada a les petites indústries agroalimentàries per promoure l’elaboració i la venda de producció pròpia en petits volums als pagesos i ramaders que ho vulguin.
563. Exigirem que qualsevol producte agroalimentari que s’importi a Catalunya compleixi les mateixes exigències i requisits de seguretat alimentària, mediambientals, de benestar animal, sanitaris, de salut pública i de normatives laborals, que els produïts a la Unió Europea. En aquest sentit, reforçarem els sistemes d’inspecció i control.
564. Implantarem sistemes de traçabilitat de la producció agrària i ramadera catalana per tal que, en tot     moment, els consumidors puguin conèixer l’origen, l’explotació i l’escorxador del producte, per tal de donar la màxima confiança als consumidors i reduir la competència il·lícita envers els productes catalans.

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
Pàgines: 93. Dues vegades esmenta el terme “seguretat alimentària”.

Curiosament no s’esmenta a l’apartat de salut pública dedicat al desplegament de la Llei de salut pública

1.8.4. PREVENIR LA MALALTIA I PROMOURE HÀBITS SALUDABLES

Mitjançant l’Agència de Salut Pública de Catalunya farem que la salut pública sigui l’eix fonamental del sistema de salut i el reforç de la promoció, la prevenció, la protecció de la salut i la vigilància epidemiològica.

En canvi, hi ha dues referències a la seguretat alimentària a la introducció a l’apartat del programa dedicat al sector agroalimentari, malgrat que la segona referència no queda clar si es refereix a “food safety” o a “food security

2.6 SECTOR AGROALIMENTARI

Impulsarem un nou concepte de món agrari que s’entengui com aquell conjunt d’accions i interaccions que van des del camp a la taula, des de la producció fins al consum i des del món rural al món urbà.

Posarem en valor un conjunt d’activitats que, interconnectades, conformen un dels sectors més importants de la nostra economia.

Treballarem perquè tothom entengui que l’agricultura és irrenunciable i estratègica pel seu paper clau en el manteniment de la biodiversitat, la qualitat ambiental i el paisatge. Però per damunt de tot ho és per la seva capacitat de produir aliments saludables segurs i de qualitat.

Orientarem les nostres polítiques a garantir l’abastament i la seguretat alimentària a uns preus raonables i estables, i a garantir un nivell de renda i de vida adequat per als nostres agricultors i les nostres agricultores.

Per últim, avança la creació d’un organisme encarregat de les funcions d’inspecció i control:

2.6.3. ADEQUAREM LES RELACIONS DE L’ADMINISTRACIÓ A LA REALITAT DEL SECTOR, CERCANT EN TOT MOMENT LA PROXIMITAT, SIMPLIFICACIÓ I LA COOPERACIÓ

Seguirem avançant en la simplificació documental per tal de reforçar l’agilitat i l’eficiència dels processos administratius.

Apostarem per centralitzar tots els aspectes relacionats amb la seguretat i qualitat alimentària en un únic organisme transversal que aplegui totes les funcions d’inspecció i control

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Pàgines: 236. Dues vegades esmenta els termes “seguretat alimentària” o “aliments segurs”.

De manera molt similar al programa del PSC, la seguretat alimentària no es present entre les accions de salut pública:

Cap a una cultura de la salut
— Potenciar al màxim la salut pública i les seves eines de promoció de la salut, prevenció de la malaltia, protecció de la salut i la vigilància epidemiològica. En aquest sentit, crear l’Agència de Salut Pública de Catalunya, en aplicació de la Llei de salut pública aprovada per unanimitat l’octubre del 2009, per tal que pugui desenvolupar programes eficients de promoció de la salut i de millora de la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya.

I les dues mencions a la seguretat alimentària i als aliments segurs

Agricultura , Ramaderia, Pesca i Medi Rural
Diagnosi

La societat actual ha evolucionat cap a elevades exigències en matèria de qualitat i seguretat alimentàries, de defensa d’espais naturals i de garanties socials per les persones treballadores i productores agràries que el sector agrícola ha comprès i ha admès com a seves. En aquest sentit, el Govern de Catalunya ha de traslladar a la societat el missatge que aquestes exigències porten aparellat un increment dels costos de producció dels productes nacionals, que recíprocament aquesta societat també ha d’assumir.

Propostes
Garantirem la producció d’aliments de qualitat i la seva comercialització

La funció principal de l’agricultura i la ramaderia és la de produir aliments per a la societat. Uns aliments que han de tenir la màxima garantia, qualitat i sostenibilitat que demana la nostra societat, alhora que s’impulsa la seva diversificació, per tal d’augmentar les oportunitats i posar en valor els coneixements, la diversitat i la capacitat d’adaptació de la nostra pagesia. Promovent especialment la implicació dels productors/es primaris/es en els processos de transformació, participació dels beneficis en la intermediació i el suport a iniciatives cooperatives.
a. Garantirem la traçabilitat dels productes en tota la cadena alimentària.
b. Per tal d’obtenir valor afegit a la producció en l’entorn rural, treballarem per tal que els petits establiments obtinguin el màxim nivell de suport públic permès per la normativa europea, tot adaptant la normativa sanitària a la dimensió de l’activitat.
c. Impulsarem els sistemes de producció adequats per tal de complir amb els estàndards de qualitat i de
seguretat alimentària que exigeixen els principals mercats als quals hi exportem la nostra producció.
i. Garantirem la qualitat en els punts de venda, mitjançant un increment dels controls, inspeccions i sancions.
j. Establirem un etiquetatge específic per als productes importats que no s’han produït amb les mateixes
exigències socials i sanitàries que els de la UE.
x. Garantirem la producció d’aliments segurs, de qualitat i respectuosos amb el medi ambient, de manera eficient i d’acord amb les exigències del públic consumidor, mitjançant l’existència de controls efectius.
y. Dotarem d’eines de verificació de la traçabilitat en tots els esglaons de la producció, per donar confiança al públic consumidor.

Partido Popular (PP)
Pàgines: 132. No apareixen cap vegada els termes “seguretat alimentària” o “aliments segurs”.

Sembla que la seguretat alimentària no forma part de l’agenda electoral del PP, ni a la política de salut ni a l’agrària, ja què l’única referència detectada en la que pot intuir-se que hi ha una voluntat de tractar la seguretat alimentària és a l’apartat

Sector Agrícola
Implantar un mayor control de los productos que se importen de terceros países que no son miembros de la UE para que cumplan con las mismas obligaciones que se imponen a nuestros agricultores.

Ciudadanos (C’s)
Pàgines: 31. Apareix una vegada el terme “seguretat alimentària”.

2.4 Una agricultura moderna, competitiva y respetuosa con el territorio
70. Principio de reciprocidad
Implantaremos el principio de reciprocidad a los productos alimenticios de otros países en lo que se refiere a requisitos normativos asociados (seguridad alimentaria, medio ambiente, etc.). El objetivo es garantizar al consumidor que adquiere un producto de igual nivel de calidad, evitar la competencia desleal y asegurar la competitividad de nuestra producción.

Conclusions

La seguretat alimentària suscita poc interés als programes electorals. Això es podria considerar en positiu pensant què no és un tema que preocupi a la ciutadania, probablement influïda per l’absència de crisis alimentàries d’importància en els darrers anys.

Això es fa més evident amb la pràctica absència de menció del tema als apartats de salut/salut pública: la innocuitat dels aliments es dona per suposada!.

La seguretat alimentària sí que es menciona de forma més explícita, però, en els apartats dedicats a l’agricultura i a la política agrària des de tres punts de vista:

Ø   Cosiderant-la un dels factors de competitivitat de l’agroindústria  catalana: àdhuc el PSC proposa crear un sol organisme que se n’ocupi!
Ø   Associada a un mite que s’ha difós darrerament amb un cert éxit: els productes alimentaris de fora de la UE no acompleixen les condicions exigides per la UE. Tots els partits anuncien mesures per controlar els productes foranis malgrat què per a poder-les executar hauriem de ser independents, ja que es tracta d’una competència del Govern Central.
Ø   Identificada com un dels obstacles que impedeix el desenvolupament de la venda directa i el comerç de proximitat d’aliments ja que “la normativa europea està feta per les grans indústries”.


Apa ! Treieu vosaltres alguna altra conclusió ?

Bon vot !

5 comentaris:

Vicente ha dit...

Hola,

Jo crec que des de Catalunya podem reforçar el control del productes originaris de fora de la UE. Com a mínim tindrem dades per saber si es un mite o una realitat.

Que els deus ens il·luminin a tots quan anem a votar.

Eduard Mata ha dit...

Gràcies Vicenç,
Tu sempre buscant la tercera via....

Anònim ha dit...

Excel·lent visió dels programes... sí, que cadascú sigui conseqüent amb el seu vot... potser et faltaria dir també que tant de bo algú fos conseqüent també amb el seu programa... i les seves polítiques... però igual això seria demanar massa...

i parlant de faltar... t'ha faltat exposar el programari d'iniciativa...

amb diferents referències "alimentàries" al final m'he quedat per destacar simplement aquesta acció 550 de l'apartat F. Acció de govern efectiva per a la sostenibilitat:

"550. Integrar realment en el sistema tota la concepció instaurada per la nova Llei de Salut Pública de 2009, i totes les funcions i activitats que
ordena la seva cartera de serveis, així com la plena acció de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, actualment en procés d’aprovació d’estatuts i desplegament reglamentari: la seguretat alimentària, la sanitat ambiental, la salut laboral, la promoció de la salut i la qualitat de vida de les persones, la prevenció dels seus accidents i de les
seves addiccions , l’educació sanitària, la recerca i la concepció integral del benestar social, entre d’altres.Totes elles, sota l’aixopluc general de LA SALUT A TOTES LES POLÍTIQUES, comprenen accions concretes que apareixen àmpliament descrites en els diversos eixos sectorials d’aquest programa electoral."

És curiós però que de l'esmentada llei, i de l'esmentada Agència, en un govern tan sectorialitzat, sigui Iniciativa qui en tregui pit i no el del gestor del propi Departament de Salut...

I continuant amb les curiositats... he hagut de trobar el programa a la pàgina web del mundo... serà per això que t'ha costat trobar-lo: http://estaticos.elmundo.es/elecciones/elecciones-catalanas/2010/pdf/programa-electoral-icv-2010.pdf

Salut! i seguretat alimentària

Alfons

Eduard Mata ha dit...

Glups !!!!

Com m'he deixat Iniciativa?


Seran les preses....

trastero ha dit...

Ah! La terminología y los conceptos….

Por un lado salud y sanidad
Por otro lado inocuidad y abastecimiento
Por otro lado higiene y calidad de loa alimentos

Y aquí y allí mal-traduciendo lo de "food safety" de infausta creación …